วันที่ 16 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท FPT Software Thailand ที่ให้ความอนุเคราะห์มาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้าน IT การพัฒนาซอฟต์แวร์ คลาวด์ data ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งให้ข้อคิดที่น่าสนใจในการทำงานในบริษัทข้ามชาติ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษและการปฏิบัติตนในที่ทำงาน โดย FPT Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และทำธุรกิจด้านจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หลังบ้าน รวมถึงบริการคลาวด์ โดยมีคู่ค้าเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Toshiba, Unilever, IBM หรือ Microsoft ทั้งนี้ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง FPT Corporation จะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังในครั้งนี้ไปต่อยอดทางด้านการเรียนและการทำงานด้าน IT หรือ Data ต่อไป และทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับทางบริษัท FPT Corporation ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการในโอกาสต่อไป 

#ComSWU #DataSWU