วันที่ 17 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในเรื่องของ Identity and Access Management (IAM) ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd จะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังในครั้งนี้ไปต่อยอดทางด้านการเรียนและการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป และทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับทางบริษัท  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการในโอกาสต่อไป #ComSWU #DataSWU