ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร
1. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่าน หลักสูตร Database Foundations ร้อยละ 98
2. วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่าน หลักสูตร Java Foundations ร้อยละ 92

ผ่านความร่วมมือกับ Oracle Academy
#ComSWU #DataSWU