รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้แอปพลิเคชันของ Google เช่น Gmail, Google Drive, Google Sheet, Google Meet, Google Calendar ได้
4. สามารถใช้แอปพลิเคชันในการประชุมออนไลน์ เช่น Zoom และ MS-Team ได้
5. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี

แหล่งที่มา