ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุร