ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์, นายชญานิน บุตะเขียว, นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร, นายนิธิศ เกิดช่วย, นายจีรกิตติ์ สีทา, และ นายอธิกันต์ หมู่พยัค นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในโอกาสที่ “ได้ผ่านเข้ารอบ 21 ทีม เพื่อนำเสนอและสาธิตผลงานเป็นภาษาอังกฤษ” จาก “การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ (Student Innovation Challenge: SIC Thailand 2023)” ในหัวข้อเรื่อง “Elderly Service Robot ”เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานและผู้สนับสนุนการพัฒนาผลงาน