ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital ID และการ Development และการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและการรับนิสิตฝึกงาน จาก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ณ ห้อง 19-1815 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567