ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ Oracle Academy ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรม (On-site) “Hands-on Oracl…