Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th

ข่าวภาควิชาทั้งหมด

ขอแสเงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากงาน TrueLab Business case Challenge 2023

2023-11-16T10:51:50+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นางสาวรินท์ลภัทร มากโภคา นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” การประกวดไอเดียธุรกิจ New Feature / Content ใหม่โดนใจในโจทย์ “ทำอย่างไรให้ TrueID เป็นที่หนึ่งในใจชาว GENZ” ในงาน TrueLab Business case Challenge 2023 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ True space สาขาสยามสแควร์ ซอย 2 กรุงเทพฯ ------------------------- หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU ------------------------- ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 ที่มา : facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสเงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากงาน TrueLab Business case Challenge 20232023-11-16T10:51:50+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์, นายชญานิน บุตะเขียว, นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร, นายนิธิศ เกิดช่วย, นายจีรกิตติ์ สีทา, และ นายอธิกันต์ หมู่พยัค นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2023-06-15T11:05:50+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์, นายชญานิน บุตะเขียว, นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร, นายนิธิศ เกิดช่วย, นายจีรกิตติ์ สีทา, และ นายอธิกันต์ หมู่พยัค นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในโอกาสที่ “ได้ผ่านเข้ารอบ 21 ทีม เพื่อนำเสนอและสาธิตผลงานเป็นภาษาอังกฤษ” จาก “การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ (Student Innovation Challenge: SIC Thailand 2023)” ในหัวข้อเรื่อง “Elderly Service Robot ”เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานและผู้สนับสนุนการพัฒนาผลงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์, นายชญานิน บุตะเขียว, นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร, นายนิธิศ เกิดช่วย, นายจีรกิตติ์ สีทา, และ นายอธิกันต์ หมู่พยัค นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2023-06-15T11:05:50+07:00

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2023-06-15T10:53:33+07:00

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุร

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์2023-06-15T10:53:33+07:00

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

2023-06-06T16:35:25+07:00

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 3. สามารถใช้แอปพลิเคชันของ Google เช่น Gmail, Google Drive, Google Sheet, Google Meet, Google Calendar ได้ 4. สามารถใช้แอปพลิเคชันในการประชุมออนไลน์ เช่น Zoom และ MS-Team ได้ 5. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้ 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี แหล่งที่มา

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์2023-06-06T16:35:25+07:00

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา อัปเดต 18 พฤษภาคม 2566

2023-05-24T15:28:48+07:00

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา อัปเดต 18 พฤษภาคม 25662023-05-24T15:28:48+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในโครงการ Oracle Academy

2023-05-24T15:11:54+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร 1. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่าน หลักสูตร Database Foundations ร้อยละ 98 2. วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่าน หลักสูตร Java Foundations ร้อยละ 92 ผ่านความร่วมมือกับ Oracle Academy #ComSWU #DataSWU

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในโครงการ Oracle Academy2023-05-24T15:11:54+07:00

ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากรในภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

2023-04-24T15:06:54+07:00

ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากรในภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 25662023-04-24T15:06:54+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในเรื่องของ Identity and Access Management (IAM) ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2023-03-20T12:30:25+07:00

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในเรื่องของ Identity and Access Management (IAM) ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd จะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังในครั้งนี้ไปต่อยอดทางด้านการเรียนและการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป และทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับทางบริษัท  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการในโอกาสต่อไป #ComSWU #DataSWU

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในเรื่องของ Identity and Access Management (IAM) ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์2023-03-20T12:30:25+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท FPT Software Thailand ที่ให้ความอนุเคราะห์มาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้าน IT การพัฒนาซอฟต์แวร์ คลาวด์ data

2023-03-17T16:01:47+07:00

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท FPT Software Thailand ที่ให้ความอนุเคราะห์มาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้าน IT การพัฒนาซอฟต์แวร์ คลาวด์ data ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งให้ข้อคิดที่น่าสนใจในการทำงานในบริษัทข้ามชาติ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษและการปฏิบัติตนในที่ทำงาน โดย FPT Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และทำธุรกิจด้านจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หลังบ้าน รวมถึงบริการคลาวด์ โดยมีคู่ค้าเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Toshiba, Unilever, IBM หรือ Microsoft ทั้งนี้ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง FPT Corporation จะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังในครั้งนี้ไปต่อยอดทางด้านการเรียนและการทำงานด้าน IT หรือ Data ต่อไป และทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับทางบริษัท FPT Corporation ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการในโอกาสต่อไป  #ComSWU #DataSWU

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท FPT Software Thailand ที่ให้ความอนุเคราะห์มาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้าน IT การพัฒนาซอฟต์แวร์ คลาวด์ data2023-03-17T16:01:47+07:00

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2023-02-28T15:12:08+07:00

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)2023-02-28T15:12:08+07:00
Go to Top