หลักสูตร

รายวิชา จำนวนหน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
   1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 20
      1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9
      1.1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)   3
      1.1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   8
   1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10
       1.2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ไม่น้อยกว่า 3
       1.2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ไม่น้อยกว่า 5
       1.2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย ไม่น้อยกว่า 2
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89
   2.1 วิชาแกน   18
       2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน   16
       2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา   12
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 71
       2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 6
       2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   47
       2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 18
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125