Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 4 blog entries.

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

2023-04-25T16:15:19+07:00

Asst.Prof.Sasivimon Sukaphat ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      ศศิวิมล สุขพัฒน์ ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)    Sasivimon Sukaphat ตำแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email:    sasivimon@g.swu.ac.th Call: 18612 ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Sc. Computer Science Srinakharinwirot 2540 M.Sc. Information Technology King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 2547 ความเชี่ยวชาญ Mobile Computing, Software Engineering, Internet of Things ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศศิวิมล สุขพัฒน์, 2555, การบริการบอกตําแหน่งด้วย LBS : Location- Based Service. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 28(2): 173-184. Pertiwi, M., Wisana, I. D. Gede Hari, Triwiyanto, T., and Sukaphat, S. (2020, Febuary). Measurement of Heart Rate, and Body Temperature Based on Android Platform, Indonesian Journal of Electronics, Electromedical [...]

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์2023-04-25T16:15:19+07:00

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

2021-05-10T17:44:18+07:00

  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ครั้งที่ 1 และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาและเกณฑ์การประเมินคะแนน2. คู่มือรับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://defund.onde.go.th  

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12021-05-10T17:44:18+07:00

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)

2021-05-10T17:41:20+07:00

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)2021-05-10T17:41:20+07:00

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

2021-05-10T17:27:22+07:00

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสรู้จัก คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในปัจจุบัน

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว2021-05-10T17:27:22+07:00
Go to Top