Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th

ข่าวภาควิชาทั้งหมด

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมตกลงกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Tri Pech IT Solutions Co.Ltd เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

2022-12-07T19:54:03+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมตกลงกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Tri Pech IT Solutions Co.Ltd เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25652022-12-07T19:54:03+07:00

กำหนดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 วิศวกรรมข้อมูล หลักสูตร 2 ภาษา

2022-11-10T09:17:25+07:00

กำหนดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 วิศวกรรมข้อมูล หลักสูตร 2 ภาษา2022-11-10T09:17:25+07:00

ภาพกิจกรรมการอบรม การสร้างแอพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวิทยากร อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน และ อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี จากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

2022-11-05T13:28:17+07:00

ภาพกิจกรรมการอบรม การสร้างแอพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวิทยากร อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน และ อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี จากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน #ComsciSWU #CSSWU #DataSWU #DESWU

ภาพกิจกรรมการอบรม การสร้างแอพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวิทยากร อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน และ อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี จากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU2022-11-05T13:28:17+07:00

กำหนดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

2022-11-10T09:12:51+07:00

กำหนดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์2022-11-10T09:12:51+07:00

ภาพกิจกรรมการอบรม การจัดการโปรโตคอลสำหรับการจัดการข้อมูลจากอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวิทยากร อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน และ อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี จากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน #ComsciSWU #CSSWU #DataSWU #DESWU

2022-10-26T11:41:42+07:00

ภาพกิจกรรมการอบรม การจัดการโปรโตคอลสำหรับการจัดการข้อมูลจากอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวิทยากร อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน และ อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี จากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน #ComsciSWU #CSSWU #DataSWU #DESWU2022-10-26T11:41:42+07:00

การอบรม พื้นฐานของอุปกรณ์ การเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์อุตสาหกรรม 4.0 โครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0) #DataSWU #DESWU #CSSWU #COMSCISWU

2022-10-10T15:38:27+07:00

การอบรม พื้นฐานของอุปกรณ์ การเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์อุตสาหกรรม 4.0 โครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0) #DataSWU #DESWU #CSSWU #COMSCISWU2022-10-10T15:38:27+07:00

การอบรม Data Science for Industry 4.0 และระบบ Smart manufacturing process โครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0) #DataSWU #DESWU #CSSWU #COMSCISWU

2022-10-10T14:10:37+07:00

การอบรม Data Science for Industry 4.0 และระบบ Smart manufacturing process โครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0) #DataSWU #DESWU #CSSWU #COMSCISWU2022-10-10T14:10:37+07:00

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

2022-10-05T15:40:23+07:00

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU2022-10-05T15:40:23+07:00
Go to Top