Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th

ข่าวภาควิชาทั้งหมด

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในเรื่องของ Identity and Access Management (IAM) ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2023-03-20T12:30:25+07:00

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในเรื่องของ Identity and Access Management (IAM) ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd จะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังในครั้งนี้ไปต่อยอดทางด้านการเรียนและการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป และทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับทางบริษัท  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการในโอกาสต่อไป #ComSWU #DataSWU

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในเรื่องของ Identity and Access Management (IAM) ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์2023-03-20T12:30:25+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท FPT Software Thailand ที่ให้ความอนุเคราะห์มาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้าน IT การพัฒนาซอฟต์แวร์ คลาวด์ data

2023-03-17T16:01:47+07:00

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท FPT Software Thailand ที่ให้ความอนุเคราะห์มาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้าน IT การพัฒนาซอฟต์แวร์ คลาวด์ data ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งให้ข้อคิดที่น่าสนใจในการทำงานในบริษัทข้ามชาติ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษและการปฏิบัติตนในที่ทำงาน โดย FPT Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และทำธุรกิจด้านจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หลังบ้าน รวมถึงบริการคลาวด์ โดยมีคู่ค้าเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Toshiba, Unilever, IBM หรือ Microsoft ทั้งนี้ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง FPT Corporation จะได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังในครั้งนี้ไปต่อยอดทางด้านการเรียนและการทำงานด้าน IT หรือ Data ต่อไป และทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับทางบริษัท FPT Corporation ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการในโอกาสต่อไป  #ComSWU #DataSWU

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณบริษัท FPT Software Thailand ที่ให้ความอนุเคราะห์มาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้าน IT การพัฒนาซอฟต์แวร์ คลาวด์ data2023-03-17T16:01:47+07:00

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2023-02-28T15:12:08+07:00

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)2023-02-28T15:12:08+07:00

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรวิทยาการข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Automation Park จังหวัดชลบุรี

2023-02-24T09:04:15+07:00

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรวิทยาการข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Automation Park จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร. จันตรี ผลประเสริฐ ผู้บริหารโครงการ และ ดร.ชัยสิทธิ์ กําธรกิตติกุล ผู้จัดการฝ่าย Factory Automation Center บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ ผ่านการอบรมและมอบของรางวัลสําหรับ Best selected project โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม จนนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial Data Analytics) โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 40 คนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษา หน่วยงานที่สนใจจะให้ทางภาควิชาจัดอบรมด้าน Data Analytics for Industry 4.0 สามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาง msds@g.swu.ac.th หรือ fb: comsci swu, #deswu Link 

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรวิทยาการข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Automation Park จังหวัดชลบุรี2023-02-24T09:04:15+07:00

ประชาสัมพันธ์ของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MELFT)

2023-02-23T16:40:58+07:00

ประชาสัมพันธ์ของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MELFT)2023-02-23T16:40:58+07:00

การดูงานและพิธีปิดโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรวิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0) ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

2023-02-21T15:07:24+07:00

การดูงานและพิธีปิดโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรวิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0) ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)2023-02-21T15:07:24+07:00

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

2023-02-07T15:23:11+07:00

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 25662023-02-07T15:23:11+07:00

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน การสอบคัดเลือกนิสิตเข้าทำงาน และการรับสมัครนิสิตฝึกงานจากบริษัท CDG เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

2023-01-18T16:12:54+07:00

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน การสอบคัดเลือกนิสิตเข้าทำงาน และการรับสมัครนิสิตฝึกงานจากบริษัท CDG เมื่อวันที่ 12 มกราคม 25662023-01-18T16:12:54+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร และ นางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน

2022-12-23T15:52:38+07:00

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร และ นางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขัน Women: Thailand Cyber Top Talent 2022” โดยมี ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ และนายจักรวาล องค์ทองคำ บริษัท อิพิฟานี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งงานนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร และ นางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน2022-12-23T15:52:38+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมตกลงกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Tri Pech IT Solutions Co.Ltd เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

2022-12-07T19:54:03+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมตกลงกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Tri Pech IT Solutions Co.Ltd เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25652022-12-07T19:54:03+07:00
Go to Top