คณาอาจารย์

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

______________

ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

______________

ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

______________

ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

______________

อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ

______________

อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี

______________

ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ

______________

อ.ดร.วีระ สอิ้ง

______________

อ.ดร.ศุภร คนธภักดี

______________

อ.ดร.นภา แซ่เบ๊

______________