ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย): วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Computer Science)

     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Computer Science)

วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี)

     –

จุดเด่นของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในศาสตร์หลักที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ โดยจากสรุปจาก
สภาวการณ์รวมภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร พบว่าการเรียน
การสอนในระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน
การเสริมสร้างการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคม
โลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และพอเพียง โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพ รอบรู้เข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรมที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ

 1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 2. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์

 3. ผู้ดูแลด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

 4. ผู้ดูแลด้านฐานข้อมูล

 5. โปรแกรมเมอร์

 6. เว็บมาสเตอร์

 7. ผู้สนับสนุนด้านไอที (IT support)

 8. วิศวกรฝ่ายขายไอที (IT sale engineer)

 9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 10. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 11. นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์

 12. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ร่าง ไฟล์ มคอ 2 ) (link)

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์

โทร 0-2649-5000 ต่อ 18433

https://cs.science.swu.ac.th/