ผศ.ดร.นภา แซ่เบ๊

2023-07-26T15:49:26+07:00

Napa Sae-Bae ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นภา แซ่เบ๊ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Napa Sae-Bae ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Email: napasa@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng Bachelor of Engineering in Telecommunication Engineer King’s Mongkute Institute of Technology LadKrabang 2005 M.Eng. Master of Engineering in Information Technology King’s Mongkute Institute of Technology LadKrabang 2008 M.Sc. Master of Science in Computer Science Polytechnic school of Engineering, New York University 2010 Ph.D. Doctor of Philosophy in Computer Science Polytechnic school of Engineering, New York University 2014 ความเชี่ยวชาญ Programming, Databases, Biometric, Pattern Recognition, Authentication, Information security, Image and Signal processing, Machine learning model ผลงานทางวิชาการ [...]