ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

2021-07-28T00:13:13+07:00

Asst.Prof.Chantri Polprasert, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       จันตรี ผลประเสริฐ ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Chantri Polprasert ตำแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Email:     chantri@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng. Electrical Engineering Chulalongkorn University 2542 M.Eng. Telecommunications Asian Institute of Technology 2543 Ph.D. Electrical Engineering University of Washington, Seattle 2552 ความเชี่ยวชาญ Machine Learning, Data Mining, Computer Network, Wireless Communications, Signal Processing ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Polprasert C., Demeechai T. Performance of a frequency-domain OFDM- frame detector. Physical Communication. 2018;29:141–146.Polprasert C., Ritcey JA, Stojanovic M. Capacity of OFDM systems over fading underwater acoustic channels. IEEE Journal of Oceanic [...]