ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

2021-09-10T11:34:11+07:00

Asst.Prof.Dr. Nuwee Wiwatwattana ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)        นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Nuwee Wiwatwattana ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email : nuwee@g.swu.ac.th วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng. Computer Engineering (Honor) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 M.A. International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 M.S.E. Computer Science and Engineering University of Michigan, Ann Arbor, USA 2546 Ph.D. Computer Science and Engineering University of Michigan, Ann Arbor, USA 2550 ความเชี่ยวชาญ Databases, Data Science, Machine Learning วิทยากรรับเชิญ True Digital Academy : True Digital Group – Data Analytics courses Mahidol University ICT Thai-Nichi Institute of Technology ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Natinan Bunyakul, Nuwee Wiwatwattana, and Patcharin Panjaburee. Effects of a Mobile Game on Students’ Learning [...]