อ.ดร.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์

2022-07-17T16:13:32+07:00

Ruangsak Trakunphutthirak, PhD ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) :       เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) :  Ruangsak Trakunphutthirak ตำแหน่งทางวิชาการ :                 อาจารย์ Email :                                         ruangsak@g.swu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ)             02 649 5000 (xxxx) วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Sc. [2nd Honors] Computer Science Srinakharinwirot University 2000 M.Sc. Information technology King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 2007 Ph.D. Information Technology Monash University 2021 ความเชี่ยวชาญ Data Analytics, Educational Data Mining, Machine Learning วิทยากรรับเชิญ Guest lecturer and Installation [...]