ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

2022-07-10T22:12:14+07:00

Asst.Prof.Sasivimon Sukaphat ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      ศศิวิมล สุขพัฒน์ ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)    Sasivimon Sukaphat ตำแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email:    sasivimon@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Sc. Computer Science Srinakharinwirot 2540 M.Sc. Information Technology King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 2547 ความเชี่ยวชาญ Mobile Computing, Software Engineering, Internet of Things ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศศิวิมล สุขพัฒน์, 2555, การบริการบอกตําแหน่งด้วย LBS : Location- Based Service. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 28(2): 173-184. 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ Sukaphat, S., Chaipuvaphat, W., Ketsuthi, S., Paisopa, S., Teanrungroj, S. (2018). An Application of NFC Technology on Class Attendance Systems. The International Conference on Technology in Education 2018 (pp. 225-234).Hong Kong: [...]