อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ

2022-04-29T13:24:32+07:00

Sirisup Laohakiat, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Sirisup Laohakiat ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email: sirisup@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng. Electrical engineering (2 nd Class Honor) Chulalongkorn University 2539 M.Eng. Electrical engineering Chulalongkorn University 2541 Ph.D. Computer Science Chulalongkorn University 2560 ความเชี่ยวชาญ Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Science ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Sirisup Laohakiat, Suphakant Phimoltares, Chidchanok Lursinsap (2017): A clustering algorithm for stream data with LDA-based unsupervised localized dimension reduction. Inf. Sci. 381: 104-123 (IF 2015=3.364, Q1) Sirisup Laohakiat, Suphakant Phimoltares, Chidchanok Lursinsap (2016): Hyper-cylindrical micro-clustering for streaming data with unscheduled data removals. [...]