อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี

2021-07-27T23:52:27+07:00

Sophon Mongkolluksamee, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       โสภณ มงคลลักษมี ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Sophon Mongkolluksamee ตำแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์ ดร. Email:     sophon@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng. Computer Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 2544 M.Sc. Computer Science Mahidol University 2551 Ph.D. Computer Science Mahidol University 2559 ความเชี่ยวชาญ Mobile and wireless computing, Measuring and analyzing Internet traffic, Network security, Network management, Internet of Thing (IoT), Data science ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ S. Mongkolluksamee, V. Visoottiviseth, K. Fukuda, Combining Communication Patterns & Traffic Patterns to Enhance Mobile Traffic Identification Performance, Journal of Information Processing [...]