อ.ดร.ศุภร คนธภักดี

2021-06-30T15:35:23+07:00

Subhorn Khonthapagdee, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       ศุภร คนธภักดี ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Subhorn Khonthapagdee ตำแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์ ดร. Email:     subhorn@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Sc. Mathematics Silpakorn University 2555 M.Sc Mathematics University of Florida, USA 2558 Ph.D. Mathematics University of Florida, USA 2562 ความเชี่ยวชาญ Biomathematics, Data science, Machine learning ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Khonthapagdee S., Pilyugin SS. 2017. Crowding and light limitation affect phytoplankton competition for nitrogen. J BIOL SYST. 25(4):743-765. 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ Subhorn Khonthapagdee, Sira Lownoppakul, Nattawit Chotchoey, Nuwee Wiwatwattana, Sophon Mongkolluksamee, and Vera Sa-ing. 2020. Alzheimer Screening Using Drawing Test [...]