ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ

2021-06-30T15:59:48+07:00

Asst.Prof.Supphachai Thaicharoenn, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       ศุภชัย ไทยเจริญ ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Supphachai Thaicharoenn ตำแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Email:     supphachai@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng. Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok 2537 M.Sc. Business Administration Colorado State University 2542 M.Cs. Computer Science Colorado State University 2547 Ph.D. Computer Science and Information Systems University of Colorado Denver 2552 ความเชี่ยวชาญ Big data analytics, data science, Data/text mining, Deep learning, Internet of Things, Mobile computing, Social network analysis ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ C. Nguyen, S. Thaicharoen, T. Lacroix, K. Gardiner, and K. J. [...]