อ.ดร.วีระ สอิ้ง

2021-07-27T23:56:45+07:00

Vera Sa-ing, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      วีระ   สอิ้ง ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Vera   Sa-ing ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ ดร. Email:       vera@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng. Computer Engineering Suranaree University of Technology 2548 M.Eng. Biomedical Engineering Mahidol University 2554 Ph.D. Electrical Engineering Chulalongkorn University 2560 ความเชี่ยวชาญ Image Processing, Medical Imaging, Biomedical Robotic, Artificial Intelligent, Programming ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Sa-ing V., Vorasayan P., Suwanwela N., Auethavekiat S., Chinrungrueng C., “Multiscale Adaptive Regularization Savitzky-Golay Method for Speckle Noise Reduction in Ultrasound Images,” IET Image Processing, Vol. 12, Issue 1, 11 January 2018, pp. 105–112. Sa-ing [...]