ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

2024-03-21T15:27:13+07:00

Asst.Prof.Werayuth Charoenruengkit, Ph.D. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Werayuth Charoenruengkit ตำแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Email:    werayuth@g.swu.ac.th ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ B.Eng. Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 2539 M.Sc. Electrical and Computer Engineering University of Florida 2542 Ph.D. Electrical and Computer Engineering Florida Atlantic University 2552 ความเชี่ยวชาญ Machine Learning, Signal Processing, Data Analytics, Cyber Security Management, Software development, Cloud computing ผลงานทางวิชาการ 1. งานวิจัย 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ Tanoo Kacha, Werayuth Charoenruengkit and Subhorn Khonthapagdee," Emotion Classification in Thai Music Using Convolutional Neural Networks ",The 5th Rajamangala University of [...]