Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2023-11-17T08:35:57+07:00

ข่าวสารประจำภาค

ประกาศทุนนิสิตระดับปริญญาตรี

1.ประกาศทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2.ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิต ภาคเรียนที่ 2/2566 3.ใบสมัครทุน [...]

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ComSci-Senior Projects

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top