Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2023-02-21T11:54:33+07:00

ข่าวสารประจำภาค

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในโครงการ Oracle Academy

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร 1. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ที่สอบผ่าน หลักสูตร Database [...]

ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากรในภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ComSci-Senior Projects

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top