ข่าวทั่วไป

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ 19-1802 และ 19-1803 ปรับปรุงคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์

แข่งขันออกแบบแผนการตลาด

กระทรวงดิจิตัลเชิญชวนนิสิตปริญญาตรีร่วมแข่งขันออกแบบแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล

กิจกรรมนิสิต

กีฬา Science Game

นิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Science Game ในวันที่ 9 ก.พ. 2560

 

การจัดการเรียนการสอน

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

ห้องเรียน (1801 และ 1815) ห้องปฏิบัติการ (1802 และ 1803) และห้องโครงงาน (1804)

 

รายวิชาที่เปิดสอน

แผนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน และภาคการศึกษาถัดไป

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้น้ำดื่ม การต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต พื้นที่พักผ่อนระหว่างรอเรียน

 

ประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

 

มคอ.

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, และ มคอ.5)

 

หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

งานวิจัย

หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSIT) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

ผลงานตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาที่เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตร และงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 

 

      

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18613