Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2022-07-26T14:53:51+07:00

ข่าวสารประจำภาค

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.จิราภา ทองแดง น.ส.อมิตา โรมา น.ส.อัญชิษฐา โฮงทอง และนายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.จิราภา ทองแดง น.ส.อมิตา โรมา น.ส.อัญชิษฐา โฮงทอง และนายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี [...]

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ [...]

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ComSci-Senior Projects

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top