Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th
หน้าหลัก2021-08-21T17:55:52+07:00

ข่าวสารประจำภาค

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ [...]

ข่าวสารในคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชา)

ขับเคลื่อนงานวิจัยและร่วมกันพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความโดดเด่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ติดต่อหัวหน้าภาควิชา

หลักสูตร
ประจำภาควิชา

สารสนเทศ
สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร
กิจกรรม

Go to Top